Cautare
, Staff

https://www.facebook.com/forbesromania https://twitter.com/ForbesRo

Proiecte speciale |
|

Regulamentul Campaniei de abonare Iarna 2012

macheta_abonare_Forbes.jpg
Art.1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI  “Campanie de abonare Iarna 2012” BP Publishing .... şi S.C. ZIRKON MEDIA S.R.L.,persoană juridică română ,cu sediul social în Bucureşti, sector 2, str. Matei Voievod nr. 26, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/7575/2001, CIF RO 14163415, cont bancar nr. RO14RNCB0089003722530001, deschis la BCR, suc. Teodor Pallady, reprezentată legal prin domnul Daniel Traşcă în calitate de Director Executiv, organizează concursul „Campania de abonare Iarna 2012’, în revista Forbes România.

1.2. Concursul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”). Termenii şi condiţiile prezentului Regulament, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toţi participanţii la concurs.

1.3. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoştinţa publicului acest fapt.

Art.2.  DURATA CONCURSULUI

Concursul “Campanie de abonare Iarna 2012!”se desfăşoară în perioada 21.12.2012 – 18.02.2013.

Art 3. PREMIILE OFERITE

3.1. În cadrul concursului “Campanie de abonare Iarna 2012!” vor fi oferite prin tragere la sorţi:

– 3 (trei) dispozitive electronice iPad mini în valoare de 2279 lei fiecare, inclusiv TVA 24%. Valoarea totală a premiilor este de 6837 lei, inclusiv TVA 24%.

Art. 4. MECANISMUL CONCURSULUI

4.1. Pentru a participa la concurs, cititorii participanţi trebuie să se aboneze la revista Forbes România pentru 12 sau 24 de luni,  în perioada 21.12.2012 – 18.02.2013. Înscrierea se face achitând contravaloarea abonamentului ales prin una din următoarele metode:

Plata prin mandat poştal sau ordin de plată: Se trimite o copie după dovada plăţii împreuna cu detaliile complete de livrare (nume prenume destinatar, adresă completă, localitate), fie prin fax la numărul – 0318.056.519, fie prin e-mail la abonamente@zirkonmedia.ro. Plata se face în contul Zirkon Media cu numarul RO14 RNCB 0089 0037 2253 0001, deschis la BCR sucursala Theodor Pallady, cod fiscal 14163415. Preţul abonamentelor contractate prin această metodă este: 12 luni 129 lei, 24 luni 239 lei.

Prin SMS: 12 luni- 3 SMS la 7468 cu textul FORBES – 8 euro/SMS, preț fără TVA,valabil din rețelele ORANGE, VODAFONE, COSMOTE.

4.1.1.Preţurile abonamentelor prin plată în cont sunt exprimate în lei includ TVA (9%). La preţul abonamentului prin SMS, exprimat în euro, se adaugă TVA 24%.

4.1.2 Abonamentul la Forbes România include în preţ transportul şi livrarea la adresa indicată de abonat.

4.1.3 Prezentarea la plată se face pană la data de 25 ale lunii pentru ca livrarea abonamentului să se faca incepand din luna urmatoare.  Livrarea revistei se face începând cu primul numar de dupa data de 1 a lunii de către firmele specializate în distribuţia de presă, la adresa indicată de abonat. Adresa de livrare poate fi modificată pe parcursul derulării abonamentului, la solicitarea abonatului.

4.2. Abonaţii pot participa la concurs doar dacă au îndeplinit toate etapele menţionate în paragraful 4.1 de mai sus. Pentru a fi considerat eligibil ultima dată de contractare a unui abonament este 18.02.2013.

4.3. Premiile puse la dispoziţie de către organizator se vor extrage periodic prin intermediul www.random.org, după cum urmează.

Primul iPad mini va fi extras în 14.01.2013 din lista tuturor persoanelor abonate la Forbes România în perioada 21.12.2012 – 13.01.2013 cu respectarea condiţiilor articolului 4.1.

Al doilea iPad mini va fi extras în 4.02.2013 din lista tuturor persoanelor abonate la Forbes România în perioada 13.01.2013 – 03.02.2013 cu respectarea condiţiilor articolului 4.1.

Al treilea iPad mini va fi extras în 19.02.2013 din lista tuturor persoanelor abonate la Forbes România în perioada 04.02.2012 – 18.01.2013 cu respectarea condiţiilor articolului 4.1.

4.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica, în caz de necesitate, data tragerii la sorţi, cu notificare prealabilă, păstrând numărul şi valoarea maximă a premiilor anunţate iniţial.

4.6. După extragerea, în mod aleatoriu, a numelui participanţilor şi verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare castigatorul va fi sunat şi anuntat. Rezultatele extragerii vor fi de asemenea afişate pe www.forbes.ro

4.7. Data limită de revendicare a premiilor este 14.03.2013

Art 5. ACORDAREA PREMIILOR

5.1 Câştigătorii vor fi contactati pentru anunţarea şi confirmarea premiului, la datele de contact furnizate la incheierea abonamentului.  Lista câştigătorilor va fi de asemenea publică pe site-ul www.forbes.ro, după încheierea campaniei.

5.2 În cazul în care nu au putut fi contactati, câştigătorii pot suna pentru revendicarea premiilor la numărul de telefon 0730 190 899 de luni până vineri între orele 9:00 – 18:00. Data limită de revendicare a premiilor este 14.03.2013.

5.2. Pentru a intra în posesia premiului câştigătorul trebuie să vină la sediul organizatorului cu actul de identiate CI/BI şi să semneze proces verbal pentru predarea-primirea premiului, iar pentru cei care sunt din alte localităţi să trimita copia de buletin (scan) la adresa abonamente@zirkonmedia.ro.

5.3. Neprezentarea unui document de identitate şi a dovezii plati abonamentului va conduce în mod obligatoriu la neacordarea premiului.

5.4. Premiile se vor acorda la sediul S.C. Zirkon Media SRL din strada Matei Voievod nr. 26, Bucuresti, sector 2.

5.5. Organizatorii nu-şi asumă răspunderea pentru orice reclamaţie privind calitatea premiilor oferite, orice reclamaţii fiind îmdreptate sau redirecţionate către furnizorul premiilor.

5.6. În cazul în care, până la data de  14.03.2013, câştigătorii publicaţi în revista sau pe site nu semnează procesul verbal cu organizatorul, aceştia vor pierde premiul, premiile astfel neacordate nefăcând obiectul unei noi trageri la sorţi.

5.8. Nu se acorda contravaloarea în bani a premiului.

 Art.6. REGULAMENTUL CONCURSULUI  “ Campanie de abonare Iarna 2012”

6.1. Regulamentul de participare/desfăşurare a concursului se află în formă completa, pe siteul https://www.forbes.ro. De asemenea va putea fi consultat gratuit în întregime la sediul organizatorului specificat la art.1.

Art. 7. VALOAREA PREMIILOR / TAXE ŞI IMPOZITE

7.1. Valoarea premiilor este brută.

7.2. Concursul se desfăşoară în acord cu prevederile Codului Fiscal, aprobat prin Legea nr. 571 din 2003 actualizată. Impozitul pentru premiile în produse ce depăşesc valoarea de 600 ron net va fi suportat de către Organizator. Impozitul pentru premiile în bani ce depăşesc valoarea de 600 ron net va fi suportat de către Câştigător, acesta fiind reţinut câştigătorului din suma câştigată. Nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii în bani şi/sau în natură, sub valoarea sumei 600 lei, pentru fiecare premiu.

Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de alta natură în legatură cu aceste venituri sunt în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

7.3.Organizatorii se obliga să nu acorde contravaloarea în alte obiecte sau în bani a premiilor oferite la acest concurs, acordând exclusiv premiul stabilit prin regulament, iar câştigatorii nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor oferite.

ART. 8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

8.1. Prin participarea la concursul “ Campanie de abonare Iarna 2012!” participanţii sunt de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a SC ZIRKON MEDIA SRL, acestea putând fi folosite pentru activităţile de marketing ale acestuia.

8.2. Organizatorii se obligă ca datele personale transmise de participanţi să nu fie difuzate către terţi sau în străinătate, cu exceptia persoanelor implicate în organizarea loteriei sau a operatorului de marketing direct al Organizatorului.

8.3. Datele personale prelucrate vor fi nume, prenume, adresa din actul de identitate, adresa de livrare, număr de telefon, email.

8.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anunţa public numele participanţilor câştigători şi premiile câştigate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

8.5. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date precum şi ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

8.6. De asemenea, organizatorul informeaza participanţii că beneficiază de drepturile prevazute de art. 12-18 din Legea 677/2001, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie etc. pe care le pot exercita printr-o cerere scrisă adresată către SC ZIRKON MEDIA SRL.

8.7. În contextul celor mai sus menţionate, drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal sunt:

8.7.1           Dreptul de acces la date

8.7.1.1.  Orice persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, la

cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.    

8.7.1.2.  Operatorul este obligat, în situaţia în care prelucrează date cu

caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

  1. informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere

şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

  1. comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării,

precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;

  1. informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se

efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;

  1. informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului

de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

  1. informaţii asupra posibilitătii de a consulta registrul de evidentă a prelucrarilor

de date cu caracter personal, de a inainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.

8.7.1.3.  Persoana vizată poate solicita de la operator informatiile de mai

Sus printr-o cerere intocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arata dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumita adresă, care poate fi şi de postă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

8.7.1.4.  Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate în

termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

8.7.2.        Dreptul de intervenţie asupra datelor

8.7.2.1.  Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la

cerere şi în mod gratuit:

  1. dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  2. dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;
  3. notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricarei operaţiuni efectuate conform lit. a. sau b., dacă aceasta notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproportionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.

8.7.2.2.  Pentru exercitarea acestui drept, persoana vizată va înainta

operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arata dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumita adresă, care poate fi şi de postă electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

8.7.2.3.  Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul

prevederilor precedente, precum şi, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului de a i se comunica informaţiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

8.7.3.        Dreptul de opoziţie

8.7.3.1.  Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod

gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvaluite unor terţi într-un asemenea scop.

8.7.3.2.  În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana

vizata va inainta operatorului o cerere intocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumita adresă, care poate fi şi de posta electronică, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

8.7.3.3.  Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile

luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului de a i se comunica informaţiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

8.7.4.        Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

8.7.4.1. Orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine:

a. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalitaţii sale, precum competent profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;

b. reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ,

c. dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevazute la lit. a).

8.7.4.2. Respectându-se celelalte garanţii prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:

a. decizia este luată în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu condiţia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului introdusă de persoana vizată să fi fost satisfacută sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-şi susţine punctul de vedere, să garanteze apararea propriului interes legitim;

b. decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

8.7.5.        Dreptul de a se adresa justiţiei

8.7.5.1.  Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere

autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricaror drepturi garantate de prezenta lege care le-au fost încalcate.

8.7.5.2.  Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari

de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia.

8.7.5.3.  Instanţa competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază

reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxa de timbru.

8.7.6.        Dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere,  în

situatia în care consideră că datele sale nu au fost prelucrate conform legii.

8.7.6.1.  Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant. Plângerea

către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată dacă o cerere în justiţie, având acelaşi obiect şi aceleaşi părţi, a fost introdusă anterior.

8.8.             De asemenea câştigătorii au opţiunea de a-şi exprima printr-un acord scris

consimtământul expres şi neechivoc ca imaginea lor – numele, fotografia – să fie/sa nu fie facută publică şi să fie/să nu fie folosită de organizator în diverse materiale tiparite, audio, video pentru promovarea concursului.

8.9.             Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu

Dispoziţiile Legii 677/2001 înregistrată sub 6363 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

8.10.          Prin participarea la concurs, jucătorii acceptă prevederile prezentului

Regulament de Concurs.

Art. 9. DREPTUL LA PARTICIPARE – Participanţi minori şi persoane lipsite de capacitate juridică

9.1. Nu este permisă participarea la concurs al minorilor şi a persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu.

9.3. Angajaţii organizatorilor, soţul/soţia, rudele şi afinii de gradul I şi II inclusiv ai acestora, precum şi distribuitorii de presă autorizaţi şi angajaţii acestora nu pot participa la acest concurs.

Art. 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI

10.1. Prezentul concurs poate înceta în următoarele cazuri:

a.       în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie caz de forţă majoră, conform

legislaţiei în vigoare,

b. printr-o decizie a organizatorilor, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul site- ului https://www.forbes.ro

c. în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea şi desfăşurarea

concursului cu caracter promoţional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

Art.11. LITIGII

11.1. Eventualele reclamaţii legate de desfăşurarea concursului vor fi făcute pe adresa organizatorului: Bucureşti, str. Matei Voievod nr. 26, sector 2, Bucureşti până la data de 14.03.2013, abonamente@zirkonmedia.ro sau la numărul de telefon 0730 190 899 (tarif normal, L-V, 09.00 – 18.00). Reclamaţiile ulterioare nu vor mai fi luate în considerare.

11.2. Eventualele litigii apărute între organizatori şi participanţii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din România.

Art. 12. ALTE PREVEDERI

12.1. Prin participarea la concurs, abonaţii acceptă prevederile prezentului Regulament de Concurs. Pentru a cere alte detalii despre concurs sunaţi la numărul de telefon 0730 190 899,  tarif normal.

12.2. Orice modificare a prezentului regulament se va face prin act adiţional scris şi va fi anunţată pe site-urile https://www.forbes.ro

Postează un comentariu

sau înregistrează-te pentru a adaugă un comentariu.

*

Comentarii

Nu există comentarii