FacebookTwitterLinkedIn

Proiectul va fi trimis în septembrie în Parlament, potrivit reprezentanţilor MFP.

FSDI va avea forma unei societăţi de intermediere financiară pe acţiuni, acţionarul unic fiind statul român pe întreaga durată de funcţionare. Actul constitutiv, strategia şi activitatea FSDI se vor supune regulilor cu privire la deficitul bugetar şi datoria publică pentru a menţine clasificarea FSDI în afara sectorului public, pe toată durata existenţei sale.

„Obiectivul principala fost construirea lui (n.r. a FSDI) astfel încât să fim siguri că va fi tratat ca o instituţie financiară publică în afara bugetului de stat, de aceea am avut reprezentanţi şi de la Institutul Naţional de Statictică în cadrul grupului de lucru interministerial. Când se naşte instituţia, ea va fi clasată în sau în afara bugetului de stat. În acest scop noi am trimis deja către INS proiectul de lege, care va fi trimis Eurostatului. Aceasta va fi clasificarea la înfiinţare. După aceea, pe parcursul existenţei, el trebuie păstrat în afara bugetului, astfel încât el poate fi clasat sau reclasat”, au precizat reprezentanţii Ministerului Finanţelor.

Dacă Eurostat reclasifică fondul, în cazul unei datorii, aceasta intră în contul datoriei guvernamentale. „În momentul în care îl reclasfică, toată activitatea lui anuală, prin profit sau pierdere, intră pe deficit, şi toată datoria lui intră pe datorie guvernamentală. Doar din punct de vedere statistic se reclasifică, altfel funcţionează în continuare ca o societate pe acţiuni”, au menţionat reprezentanţii citaţi.

Capitalul social al FSDI va fi format din aport în natură, reprezentat de pachetele de acţiuni deţinute de stat la societăţile rentabile care se vor afla în portofoliul FSDI, precum şi din aport în numerar în valoare de 1,85 milioane de lei. Pachetele de acţiuni se transferă în proprietatea FSDI, iar acesta va putea dispune liber de ele, în calitate de bunuri proprii. Totodată, FSDI nu va putea înstrăina, sub orice formă aceste acţiuni, dacă acest fapt va duce la pierderea poziţiei de acţionar majoritar a statului in societatea în cauză, aceasta fiind singura restricţie impusă fondului, au explicat reprezentanţii finanţelor. Capitalul în numerar va fi vărsat în termen de trei ani de la constituire în funcţie de necesităţile FSDI.

În prezent, disponibilităţi din privatizare care se află în trezorerie sunt următoarele: 2,2 miliarde de euro, aproximativ 300 de milioane de dolari şi 1,7 miliarde de lei, au declarat reprezentanţii MFP.

În ceea ce priveşte valoare portofoliului, după ce va apărea legea, în 60 de zile va fi o hotărâre de guvern care va prezenta cifra capitalului social, pentru că se va face o evaluare a acţiunilor din portofoliu. Valoarea contabilă a deţinerilor statului în 2015 este de aproximativ 45 de miliarde de lei, au declarat reprezentanţii din finanţe.

Din portofoliul FSDI sunt propuse să facă parte 27 de companii: Engie România, unde statul român deţine o participaţie de aproape 34%, Societatea de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice – Electrica (48,7%), Delgaz Grid (13,5%), E.On Energie România (31,8%), Biofarm (1,1%), Chimcomplex (12,8%), OMV Petrom (20,6%), Telekom România Communication (45,9%), Antibiotice (53%), Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune(100%), Compania Naţională Loteria Română (100%), Societatea Naţională a Sării (51%), IAR (72%), Oil Terminal (59,6%), Cupru Min (100%), Compania Naţională Unifarm (100%), Societatea Naţională a Apelor Minerale (100%), Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Maritime (92,3%), Compania de Investiţii pentru Turism (100%), Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz (70%), Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica (80%), Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (80%), Societatea Naţională Nuclearelectrica (82,4%), Compania Naţională Imprimeria Naţională (100%), Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime (80%), Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie (100%) şi Conpet (58,7%).

Selecţia pachetelor de acţiuni deţinute de stat la societăţile rentabile s-a realizat pe baza următoarelor criterii:criterii economice (cifra de afaceri, profitabilitatea, capitaluri proprii), tranzacţionarea acţiunilor în condiţii de piaţă, importanţa strategică a companiei, şi ca urmare necesitatea menţinerii unui pachet de acţiuni de control, cadrul de reglementare şi supraveghere specific funcţionării unora dintre acestea si evitarea conflictelor de interese, cum ar instituţiile de credit cu capital majoritar de stat, criterii de clasificare a acestora în sectorul administraţiei publice, conform metodologiei UE (ESA 2010) şi criterii de concurenţă şi de concentrare economică.

Oficialii MFP au spus că un viitor IPO al Hidroelectrica va fi făcut de FSDI, informează Agerpres. De asemenea, dacă fondul va considera că trebuie să vândă acțiuni ale unor companii din portofoliu, va putea să o facă, dar să rămână cu cel puțin 50+1% din acțiuni. În AGA companiilor vor fi reprezentanții fondului. De asemenea, Fondul va putea cumpăra acțiuni ale unor companii private de pe piața de capital, dar rolul lui e să facă investiții în economie.

Administrarea FSDI se va realiza în sistem dualist, de către un consiliu de supraveghere şi un directorat, de o manieră independentă, conform actului constitutiv, în conformitate cu politica sa investiţională, în vederea obţinerii de profit, în condiţii de piaţă, prin dobândirea în nume propriu de active şi pasive şi cu asumarea riscurilor asociate unor astfel de activităţi comerciale, în limitele strategiei investiţionale aprobate de acţionar.

Statul român, prin MFP, va aproba strategia investiţională şi planul de investiţii însă managementul activelor şi pasivelor se va face în mod independent de către conducerea FSDI.

Conform statutului FSDI, acesta va respecta cele mai bune principii de guvernanţă (principiile de la Santiago).

Consiliul de supraveghere va fi format din nouă membri desemnaţi pe baza a cel puţin a următoarelor criterii de selecţie: expertiză în domeniul financiar-bancar necesară îndeplinirii responsabilităţilor specific FSDI, experienţă în administrarea de societăţi, integritate profesională, bună reputaţie, cunoştinţe, aptitudini şi experienţă adecvate complexităţii activităţii specific FSDI, atât individual cât şi la nivel colectiv, după o procedură proprie de selecţie transparentă, care va fi aprobată de acţionar. Primii membri ai Consiliului de supraveghere sunt numiţi prin Hotărâre a guvernului pe o perioadă de 18 luni, având ca mandat numirea Directoratului şi organizarea activităţii FSDI. Ulterior, conform actului constitutiv, mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere se acordă pe o perioadă de patru ani.

Directoratul va fi format din şapte membri numiţi de către Consiliul de supraveghere. Mandatul membrilor Directoratului este acordat pe o perioadă de patru ani.

Finanţarea FSDI se va face din venituri obţinute din dividende încasate de la societăţile la care deţine acţiuni din portofoliul acestuia, din cele rezultate din operaţiuni cu instrumente financiare proprii şi din cele emise de alte entităţi, din venituri din vânzarea de pachete de acţiuni din portofoliu, din împrumuturi, inclusiv prin emiterea de obligaţiuni, dar şi din alte surse prevăzute de lege.

Politica de investiţii va viza proiecte în domenii competitive, inclusiv investiţii în participaţii, co-finanţarea proiectelor de tip PPP şi co-finanţarea proiectelor finanţate din fonduri europene, investiţii în instrumente financiare emise de alte entităţi şi administrarea pachetelor de acţiuni din portofoliu.

Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii (FSDI) are scopul de a dezvolta şi finanţa din fonduri proprii şi din fonduri atrase proiecte de investiţii rentabile şi sustenabile, în diverse sectoare economice, prin participare directă ori prin intermediul altor fonduri de investiţii sau al unor societăţi de investiţii, singur sau împreună cu alţi investitori instituţionali sau privaţi, cât şi administrarea activelor financiare proprii, în vederea obţinerii de profit.

Proiectul de lege a fost transmis pentru punct de vedere instituţiilor implicate, inclusiv Institutului Naţional de Statistică, în vederea obţinerii opiniei ex-ante a Eurostat privind clasificarea FSDI, înaintea supunerii actului normativ spre aprobare Guvernului României.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pe marginea proiectului de act normativ se pot trimite în termen de 10 zile de la publicare, la adresa publicinfo@mfinante.ro.

Într-un prim raport al ANPC privind controalele la bănci nu sunt menţionate numele băncilor unde au fost găsite probleme. Un nou raport este anunțat pentru septembrie